O rachunkowości

Rachunkowość to system ewidencji gospodarczej ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególnych podmiotów gospodarczych wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość jest sformalizowanym systemem, odzwierciedlającym proces prowadzonej działalności gospodarczej i służy jej ocenie.

Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego.

Przedmiotem rachunkowości jest każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasoby i wyniki.

Zasady rachunkowości

 • memoriałowa (lub memoriału)
 • współmierności
 • kontynuacji działalności
 • ciągłości
 • istotności
 • realizacji – zyski powstają dopiero w momencie sprzedaży.
 • kosztu historycznego – aktywa są ujmowane zgodnie ze swą wartością początkową.
 • indywidualnej wyceny / zakaz kompensaty
 • wymierności pieniężnej – tylko te operacje, które dają się wyrazić w jednostkach pieniężnych, są przedmiotem zainteresowania rachunkowości.
 • rozdzielności przedsiębiorstwa od właścicieli – przedsiębiorstwo i właściciele muszą być odrębnie traktowani w księgach rachunkowych.
 • obiektywizmu – sprawozdania finansowe powinny być oparte na obiektywnych dowodach.
 • wyższości treści nad formą
 • periodyzacji
 • ostrożności

Zapisz się na szkolenie