Akademia rachunkowości

Nazwa szkolenia

Specjalista ds. podatków (48 h) kurs w zakresie podatku VAT, CIT, PIT kurs weekendowy

Terminy
2022-02-19 2022-03-20 Katowice
2022-02-19 2022-03-20 Gdańsk
2022-02-26 2022-03-27 Poznań
2022-02-26 2022-03-27 Kraków
Terminy szczegółowe
Warszawa:
Sesja I, 13 – 14 listopada 2021
Sesja II, 27 – 28 listopada 2021
Sesja III, 11 – 12 grudnia 2021
 Katowice, Gdańsk:
Sesja I, 19 – 20 lutego 2021
Sesja II, 5 – 6 marca 2022
Sesja III, 19 – 20 marca 2022
Poznań, Kraków:
Sesja I, 26 – 27 lutego 2022
Sesja II, 12 – 13 marca 2022
Sesja III, 26 – 27 marca 2022
  
   
Cel szkolenia
Celem kursu jest kompleksowe przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności w zakresie mechanizmów działania podatku VAT i CIT oraz prawidłowego ich rozliczania. Dodatkowo w bloku CIT analizowane są konsekwencje podatkowe świadczeń pracodawcy na rzecz pracownika w zakresie PIT. Zajęcia są prowadzone w formie wykładowo-warsztatowej przez praktyków zajmujących się podatkami na co dzień, w tym doradców podatkowych. Poruszana tematyka obejmuje najbardziej istotne zagadnienia w podatku od towarów i usług oraz w podatkach dochodowych wykorzystywanych w codziennej pracy.

ADRESACI KURSU

Zajęcia są w szczególności dedykowane osobom, które planują związać swoją przyszłość zawodową z pracą w działach podatkowych firm, w tym firm międzynarodowych. Ponadto kurs dostarcza niezbędną wiedzę w zakresie wybranych tematów materialnego prawa podatkowego z zakresu podatków CIT i VAT kandydatom na doradców podatkowych. Kurs jest skierowany również do wszelkich osób obecnie zajmujących się księgowością i podatkami, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedzę i umiejętności, oraz tych którzy dopiero rozpoczynają swoją pracę w zawodzie.
Program
Blok I – VAT

1. Przepisy istotne dla prawidłowego rozliczania VAT:
a) znaczenie ustawy o VAT,
b) najważniejsze rozporządzenia wydane do ustawy o VAT,
c) przepisy unijne, w tym Dyrektywa 112/2006,
d) podstawa prawna aktualnych i planowanych nowelizacji w przepisach.

2. Najważniejsze zasady dotyczące rozliczania podatku VAT:
a) konsumpcyjny charakter VAT,
b) powszechność opodatkowania VAT,
c) zasada terytorialności,
d) zasada unikania podwójnego opodatkowania VAT,
e) neutralność podatku VAT.

3. Podatnik podatku VAT:
a) kto podlega podatkowi VAT?
b) pojęcie działalności gospodarczej w ustawie VAT,
c) przykłady czynności nie stanowiących działalności gospodarczej,
d) podatnicy zagraniczni,
e) obowiązki rejestracyjne (status podatnika VAT czynnego),
f) jak sprawdzić status kontrahenta na potrzeby podatku VAT?
g) obostrzenia w zakresie utrzymania statusu podatnika VAT czynnego,
h) rejestr podatników VAT wykreślonych, niezarejestrowanych i przywróconych,
i) nowelizacja wprowadzająca od 1 września 2019 r. nowy rejestr podatników VAT czynnych zawierający nazwę, adres, numery rachunków bankowych oraz historię rejestracji na potrzeby podatku VAT,
j) nowy katalog przypadków, w których organ podatkowy może wykreślić podmiot z rejestru podatników VAT czynnych oraz VAT UE,
k) zwolnienie podmiotowe (dodanie nowych branż wykluczonych ze zwolnienia m. in. dostawa części do motocykli i samochodów, preparaty kosmetyczne oraz elektronika, ściąganie długów),
l) zwolnienia przedmiotowe (wykaz świadczeń zwolnionych przedmiotowo z VAT, likwidacja zwolnienia przedmiotowego w zakresie usług towarzyszących usłudze ubezpieczeniowej, nowa definicja pierwszego zasiedlenia),
m) organy władzy publicznej jako podatnik VAT (skutki dla sektora komercyjnego),
n) centralizacja rozliczeń VAT w sektorze publicznym (skutki dla sektora komercyjnego).

4. Katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT:
a) zasada powszechności podatku VAT a szeroki zakres opodatkowania VAT,
b) pojęcie czynności opodatkowanych, zwolnionych, wyłączonych z opodatkowania oraz niepodlegających opodatkowaniu przez sprzedającego,
c) forma prawna czynności a jej opodatkowanie.

5. Czynności wyłączone spod opodatkowania podatkiem VAT.
a) przekształcenia kapitałowe – zbycie przedsiębiorstwa, pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, aporty, darowizny,
b) czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
c) czynności niestanowiące przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej.

6. Odwrotne obciążenie po nowelizacji przepisów ustawy VAT:
a) samonaliczenie podatku a podatnik VAT (kiedy i wobec kogo ma zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia),
b) katalog towarów objętych odwrotnym obciążeniem (metale, elektronika, odpady i surowce),
c) obowiązujący od 1 stycznia 2017 roku załącznik nr 14 do ustawy VAT w zakresie usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (usługi budowlane świadczone przez podwykonawców),
d) status podatnika a odwrotne obciążenie,
e) wprowadzenie limitów kwotowych w stosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia,
f) informacja podsumowująca dla transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia,
g) skutki nieprawidłowego sklasyfikowania transakcji z punktu widzenia odwrotnego obciążenia,
h) mechanizm odwrotnego obciążenia a mechanizmem podzielonej płatności (zastąpienie od 1 listopada 2019 r. mechanizmu odwrotnego obciążenia mechanizmem podzielonej płatności).

7. Dobrowolny oraz obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (Split payment) jako nowe narzędzie fiskusa do walki z wyłudzeniami:
a) na czym polega split payment?
b) kto będzie musiał mieć rachunek VAT (wprowadzenie od 1 listopada 2019 roku obowiązku posiadania rachunku rozliczeniowego kwalifikowanego na potrzeby obsługi transakcji objętych obowiązkiem dokonywania zapłaty w systemie split payment),
c) w jaki sposób będzie można dysponować środkami na rachunku VAT (nowe możliwości od 1 listopada 2019 roku)?
d) korzyści dla nabywców stosujących split payment,
e) korzyści dla dostawców korzystających z zastosowania split payment,
f) zasady korekt i zaliczek rozliczanych w systemie split payment,
g) system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,
h) lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment (nowy załącznik nr 15 do ustawy VAT),
i) jednorazowa wartość transakcji 15 000 zł a mechanizm podzielonej płatności,
j) likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym,
k) split payment a odpowiedzialność solidarna,
l) nowe zasady wystawiania i oznaczania faktur w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności,
m) nowe sankcje w VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienia faktury dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem split payment,
n) wprowadzenie od 1 listopada 2019 r. możliwości opłacania jednym przelewem w systemie split payment więcej niż jednej faktury,
o) split payment a transakcje w walucie obcej,
p) split payment a transakcje z zagranicznymi kontrahentami,
r) split payment a płynność finansowa.

8. Ewidencja VAT:
a) ewidencja zakupów i sprzedaży VAT,
b) jakie transakcje należy ujmować w ewidencji VAT,
c) forma prowadzenia ewidencji VAT i związany z tym Jednolity Plik Kontrolny,
d) ewidencje i dokumentacja prowadzona w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego,
e) ewidencja VAT a deklaracja VAT (zasada spójności, praktyka organów podatkowych),
f) nowy JPK_VAT od 1 stycznia 2020 r. (połączenie ewidencji z deklaracją VAT),
g) wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
h) wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur,
i) rozszerzenie listy podmiotów zobowiązanych do przesyłania wykazu faktur zakupowych.

9. Rodzaje, formy i termin składania deklaracji VAT:
a) okresy rozliczeniowe w podatku VAT (ograniczenia w zakresie rozliczeń kwartalnych),
b) rodzaje i forma składanych deklaracji VAT,
c) likwidacja deklaracji VAT i związane z tym konsekwencje dla podatników.

10. Stawki podatku VAT i zwolnienia przedmiotowe z podatku:
a) stawki i zwolnienia podatkowe (przedłużenie okresu obowiązywania stawek podatkowych 23% i 8 %),
b) nowelizacja stawek VAT poprzez stworzenie nowej matrycy stawek i związane z tym ujednolicenie stawek VAT,
c) przejście z PKWiU 2008 na PKWiU 2015,
d) wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,
e) Wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej podatnika,
f) stawka 0% w przypadku transakcji krajowych,
g) zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT (m. in. sprzedaż nieruchomości zabudowanych i związane z tym nowe podejście do pojęcie pierwszego zasiedlenia, usługi opieki medycznej, szkolenia, usługi finansowe, ubezpieczeniowe, najem na cele mieszkaniowe).

11. Odpłatna dostawa towarów jako czynność opodatkowana podatkiem VAT:
a) pojęcie towaru,
b) dostawa towarów a przeniesienie własności towaru,
c) moment dokonania dostawy towarów,
d) dostawa towarów o charakterze ciągłym,
e) sprzedaż z odroczonym terminem płatności,
f) sprzedaż na próbę,
g) wieczyste użytkowanie gruntów,
h) leasing finansowy.

12. Odpłatne świadczenie usług:
a) pojęcie świadczenia usług,
b) wpływ klasyfikacji statystycznych na opodatkowanie usług,
c) czynności nie stanowiące świadczenia usług,
d) usługa kompleksowa,
e) moment wykonania usługi.

13. Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług:
b) darowizny,
c) przekazania w ramach reprezentacji i reklamy,
d) przekazania na rzecz pracowników,
e) nieodpłatne udostępnienie samochodu służbowego oraz telefonu służbowego na cele prywatne,
f) akcje marketingowe,
g) sprzedaż premiowa,
h) prezenty o małej wartości.

14. Obowiązek podatkowy VAT – czynności krajowe:
a) zasada ogólna,
b) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
c) szczególne zasady definiowania momentu powstania obowiązku podatkowego – transport, budownictwo, media, najem, dzierżawa, dostawa nieruchomości, dostawa złomu, sprzedaż licencji, praw autorskich,
d) obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek,
f) brak wpływu wystawienia faktury na obowiązek podatkowy,
g) szczególne zasady opodatkowania usług budowlanych, najmu, dzierżawy, leasingu itp. transakcji,
h) rozliczenie VAT w sposób kasowy.

15. Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT:
a) katalog transakcji, które powinny być udokumentowane fakturą VAT,
b) przypadki, gdy wystawienie faktury VAT nie jest konieczne,
e) poprawna treść faktury VAT,
g) terminy wystawienia faktury VAT,
h) obowiązek podatkowy a faktura VAT (data sprzedaży a data wystawienia faktury), i wystawienia faktury VAT przed dokonaniem sprzedaży,
j) konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur VAT,
k) fakturowanie zaliczek częściowych oraz całościowych,
l) wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę,
m) pojęcie pustej faktury,
n) faktury czy dokumenty wewnętrzne?
o) faktury uproszczone – nowy typ faktur, przypadki stosowania, zasady wystawiania,
p) kursy przeliczeniowe stosowane dla walut obcych,
r) zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej,
k) Centralny Rejestr Faktur,
l) faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych (nowa platforma do e faktur),
m) nowa obowiązkowa ewidencja faktur zakupowych bez prawa do odliczenia,
n) duplikaty faktur,
o) sposób przesyłania i przechowywania faktur.

16. Zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących i not korygujących:
a) anulowanie czy korygowanie faktury?
b) termin wystawienia faktur korygujących,
c) faktura korygująca „do zera” oraz faktura korygująca określone dane faktury pierwotnej,
d) uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
e) ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT,
f) korekty in plus i in minus (korekty bieżące i wsteczne),
g) zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy,
a) przyczyny uzasadniające wystawienie noty korygującej,
b) dane, które mogą być poprawione notą korygującą,
c) sposób wystawienia noty korygującej,
d) akceptacja treści noty przez sprzedawcę w przypadku fakturowania elektronicznego.

17. Refakturowanie:
a) definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych,
b) czy i w jakich przypadkach modyfikacja ceny oraz powielenie stawki podatkowej na refakturze są właściwe?
c) refakturowanie a inne instytucje prawne zbliżone do refakturowania,
d) data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury – problemy w przypadku refakturowania,
e) refakturowanie (m.in. mediów, kosztów transportu, kosztów ubezpieczenia) a problematyka świadczeń kompleksowych – ważne orzecznictwo NSA i ETS, pytanie NSA do ETS – oczekiwanie na rozstrzygnięcie.

18. Zasady przechowywania faktur:
a) okres, w którym należy przechowywać faktury,
b) sposób przechowywania faktur,
c) udostępnianie faktur organom podatkowym oraz skarbowym.

19. Kasy rejestrujące w 2019 r – rewolucyjne zmiany dla podatników:
a) dla kogo i od kiedy obligatoryjna kasa fiskalna online,
b) nowe zasady przyznawania ulgi na zakup kasy rejestrującej,
c) do kiedy będą mogły funkcjonować kasy z kopią papierową i elektroniczną?
d) zmiana zasad wystawiania faktur na podstawie paragonów,
h) nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (m. in. zmiany dot. zwolnień z kas fiskalnych, m.in. przy sprzedaży na rzecz pracowników).

20. Odliczenie podatku naliczonego:
a) warunki odliczenia podatku naliczonego,
b) źródła odliczenia,
c) terminy odliczenia,
d) odliczenie a wykonanie usługi,
e) przedawnienie prawa do odliczenia podatku naliczonego,

21. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego:
a) odliczanie VAT od samochodów osobowych oraz paliwa,
b) kwalifikacja wydatku na gruncie CIT a odliczenie VAT,
c) usługi noclegowe oraz gastronomiczne,
d) faktury od nieuczciwych kontrahentów(m. in. „puste faktury”),
e) odliczanie w przypadku błędów małej i dużej wagi na fakturach.
22. Odliczanie w oparciu o współczynnik sprzedaży:
a) obowiązek odliczania VAT w oparciu o proporcję,
b) ustalenie współczynnika z naczelnikiem urzędu skarbowego,
c) zasady ustalania współczynnika sprzedaży,
d) obrót wyłączony z obliczania współczynnika.

23. Zmiany w zakresie odliczania VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych (do działalności gospodarczej oraz do celów niezwiązanych z DG):
a) omówienie obszarów działalności, w przypadku których nowelizacja zmieni fundamentalne zasady dotyczące rozliczania VAT,
b) metody obliczania zakresu prawa do odliczenia (prewspółczynnika),
c) korekta odliczenia częściowego podatku po zakończeniu roku podatkowego,
d) nowe przepisy o korektach a dotychczasowe regulacje dotyczące odliczania częściowego VAT,
e) w przypadku sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej (m.in. zagadnienie „nakładania się” proporcji).

24. Dodatkowe zobowiązanie podatkowego w VAT (dodatkowa sankcja za nieprawidłowe rozliczenia w VAT):
a) okoliczności zastosowania sankcji 20%, 30% i 100% (projektowana sankcja 15%),
b) okoliczności wyłączające zastosowane ww. sankcji,
c) sankcje a ulga na złe długi.

25. Zmiany przepisów w Kodeksie karnym skarbowym oraz Kodeksie karnym w związku ze zmianami w VAT:
a) faktury wadliwe i nierzetelne,
b) 100% dodatkowe zobowiązanie podatkowe,
b) sankcje karne (kara pozbawienia wolności) w zakresie tzw. „faktur pustych”.

26. Opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) z uwzględnieniem zmian w przepisach:
a) przemieszczenie towarów jako WDT,
b) obowiązek podatkowy z tytułu WDT,
c) zaliczki w WDT,
d) podstawa opodatkowania w WDT,
e) warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja, praktyka i orzecznictwo sądów administracyjnych,
f) WDT rozliczane w systemie kwartalnym,
i) magazyn konsygnacyjny.

27. Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) z uwzględnieniem nowelizacji przepisów:
a) przemieszczenie jako WNT,
b) obowiązek podatkowy VAT,
c) moment wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
d) zaliczki w WNT,
e) podstawa opodatkowania w WNT,
f) magazyn konsygnacyjny.

28. Eksport towarów:
a) pojęcie eksportu towarów,
b) eksport bezpośredni i pośredni,
c) warunki stosowania stawki 0% VAT w eksporcie bezpośrednim i pośrednim,
d) obowiązek podatkowy,
e) zaliczki w eksporcie,
f) podstawa opodatkowania.

29. Import towarów:
a) podatnik w imporcie towarów,
b) obowiązek podatkowy VAT,
c) zasady ustalania podstawy opodatkowania na przykładach,
d) procedura uproszczona rozliczenia importu towarów.

30. Rozliczanie podatku VAT w przypadku transakcji trójstronnych:
a) podmioty uczestniczące w transakcji trójstronnej,
b) warunki transportu towarów oraz ubezpieczenia a transakcja trójstronna,
c) obowiązki rejestracyjne związane z transakcjami trójstronnymi,
d) miejsce dostawy towarów w przypadku transakcji trójstronnej,
e) podmiot polski jako pierwszy w łańcuchu dostaw,
f) podmiot polski jako drugi w łańcuchu dostaw,
g) podmiot polski jako trzeci w łańcuchu dostaw,
h) wykazywanie transakcji trójstronnej uproszczonej w deklaracji VAT,
i) transakcja trójstronna uproszczona,
j) różnice pomiędzy transakcją trójstronną uproszczoną a transakcją łańcuchową,
k) podmioty uczestniczące w transakcji łańcuchowej,
l) wpływ warunków transportowych na miejsce dostawy towarów w przypadku transakcji łańcuchowej,
m) fakturowanie transakcji trójstronnej uproszczonej,
n) obowiązki ciążące na poszczególnych uczestnikach transakcji łańcuchowej,
o) transakcje łańcuchowe a dokumentacja podatkowa.

31. Import i eksport usług:
a) pojęcie importu i eksportu,
b) miejsce świadczenia usług – zasada ogólna, usługi na nieruchomości, usługi transportowe, usługi na ruchomym majątku rzeczowym, targi oraz wystawy, usługi elektroniczne, usługi niematerialne,
c) obowiązek podatkowy,
d) podstawa opodatkowania,
e) stawki podatku,
f) dokumentacja konieczna do rozliczenia importu oraz eksportu usług.

Blok II – CIT

1. Zagadnienia ogólne:
a) zakres podmiotowy ustawy o CIT, podatnicy podatku CIT,
b) zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe,
c) ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy,
d) rok podatkowy i nowe terminy w obowiązkach informacyjnych 1.01.19.,
e) przedmiot i podstawa opodatkowania,
f) strata podatkowa z uwzględnieniem zmian – 19 i 9 % stawka CIT,
g) odpowiedzialność podatników i płatników.

2. Przychody:
a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej,
b) przychody z tytułu zbycia rzeczy, przeniesienia praw oraz świadczenia usług,
c) przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych,
d) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (kiedy przychód jest otrzymany a kiedy postawiony do dyspozycji?),
e) przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz częściowo nieodpłatnych,
f) inne zasady rozpoznawania przychodów – wybrane przykłady,
g) przychody z zysków kapitałowych i pozostałej działalności operacyjnej – zmiany 1.01.18.

3. Koszty uzyskania przychodów:
a) definicja kosztów uzyskania przychodów,
b) koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie,
c) rozliczanie kosztów w czasie,
d) dokumentowanie poniesionych wydatków,
e) ograniczenia w prawie do rozpoznania KUP:
• cienka kapitalizacja,
• zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych,
• zakup za gotówkę,
• zmiany 1.01.20 – zapłata na rachunek niezgłoszony przez kontrahenta na ,,białej liście”.

4. Szczególne zasady rozpoznania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów oraz koszty niestanowiące kosztów podatkowych:
a) świadczenia na rzecz pracowników,
b) koszty eksploatacji samochodów osobowych,
c) koszty podróży służbowych,
d) koszty wsparcia sprzedaży,
e) reprezentacja i reklama,
f) kary umowne odszkodowania czy zawsze stanowią NKUP?
h) leasing.

5. Amortyzacja – podstawowe warunki funkcjonowania rozliczenia kosztów w czasie.

6. Wierzytelności:
a) w jakich sytuacjach wierzytelność może być kosztem uzyskania przychodu,
b) wymagane dokumenty do spisania wierzytelności w koszty, w tym problematyka odpisu aktualizującego,
c) moment spisania wierzytelności nieściągalnych w koszty uzyskania przychodu,
d) problematyka wierzytelności przedawnionych, a możliwość ich rozliczenia w kosztach podatkowych,
e) rozliczenie straty z tytułu umorzenia bądź odpłatnego zbycia wierzytelności, problematyka nabytych wierzytelności,
f) możliwości spisania wierzytelności niestanowiących przychodu należnego,
g) koszty związane z zastępstwem procesowym – stanowiska organów podatkowych.

7. Podatek u źródła w transakcjach międzynarodowych:
a) ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy,
b) postanowienia ustawy o CIT a postanowienia konwencji modelowej OECD oraz wybranych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
c) dywidendy,
d) odsetki,
e) należności licencyjne,
f) zakup usług o charakterze niematerialnym,
g) certyfikat rezydencji oraz pozostałe obowiązki informacyjno – dokumentacyjne,
h) zmiany 1.01.20 – nowe model rozliczania WHT a nowe obowiązki płatnika podatku u źródła.

8. Zaliczki na podatek, podatek za rok podatkowy, zeznanie roczne:
a) uproszczone formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, zmiany związane z obowiązkiem informacyjnym 1.01.19,
b) obowiązki płatnika,
c) zwolnienia z obowiązku składania zeznań podatkowych,
d) pozostałe obowiązki informacyjne.

9. Podmioty powiązane a dokumentacja cen transferowych:
a) identyfikacja podmiotów powiązanych,
b) dokumentacja transakcji,
c) zasady ustalania warunków w transakcjach z podmiotami powiązanymi,
d) metody szacowania dochodów,
e) zmiany w obowiązkach dokumentacyjnych 1.01.19 – nowe i stare zasady w obowiązkach dokumentacyjnych TP.

10. Reklama i reprezentacja z uwzględnieniem konsekwencji w PIT świadczeń na rzecz pracowników:
a) stanowisko MF w sprawie wydatków gastronomicznych,
b) struktury dualne do rozliczania reprezentacji, spółka celowa a fundacja prywatna,
c) ujęcie wydatków na reprezentację i reklamę w kosztach podatkowych:
• upominki dla kontrahentów,
• wyżywienie w trakcie konferencji i szkoleń,
• poczęstunki dla kontrahentów,
• organizowanie imprez artystycznych i sportowo rekreacyjnych,
• kartki świąteczne,
• organizacja konferencji i szkoleń o charakterze reklamowym i instruktażowym,
• reklama a marketing – skutki podatkowe,
• tablice reklamowe, degustacje, upominki reklamowe, plakaty, udział w targach i konferencjach itp. – zasady rozliczeń podatkowych.
d) sponsoring w działalności przedsiębiorstwa,
e) sprzedaż premiowa, programy lojalnościowe, problematyka premii pieniężnych oraz rabaty potransakcyjne,
f) imprezy integracyjne, szkolenia, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników – konsekwencje kosztowe pracodawcy i przychodowe pracownika.

11. Samochód w działalności gospodarczej:
a) wydatki związane z używaniem samochodu ciężarowego,
b) wydatki związane z używaniem samochodu osobowego,
c) samochody służbowe wykorzystywane do celów prywatnych,
d) samochód niebędący środkiem trwałym podatnika,
e) zmiany w rozliczaniu zakupu, kosztów ubezpieczenia, eksploatacji oraz posiadania zależnego – zmiany 1.01.19.
f) zmiany w zakresie użytkowania pojazdu z majątku prywatnego przedsiębiorcy – zmiany w PIT.

12. Podróże służbowe – ujęcie kosztowe pracodawcy a przychodowe pracownika z uwzględnieniem formalnych aspektów wynikających z elementów podróży służbowej; dieta, nocleg, zaliczki i ryczałty w podróży służbowej – konsekwencje w CIT i PIT.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
Warszawa, Wrocław, Katowice, Poznań, Gdańsk - 1890 zł (VAT zw.)

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN..

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach: 9.00 – 16.00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, 208 28 26
fax (22) 211 20 90, 208 28 30
e-mail: ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl