Akademia rachunkowości

Nazwa szkolenia

Akademia Główny Księgowy - certyfikowany kurs rachunkowości dla kandydatów na stanowisko Głównego księgowego (108 h)- kurs weekendowy

Terminy
2020-09-26 2020-12-06 Warszawa
2020-09-26 2020-12-06 Wrocław
2020-09-26 2020-12-06 Gdańsk
2020-09-26 2020-12-06 Kraków
2020-10-03 2020-12-13 Poznań
2020-10-03 2020-12-13 Katowice
2020-10-03 2020-12-13 Łódź
2020-10-03 2020-12-13 Olsztyn
Terminy szczegółowe
Warszawa:
Sesja I, 26 – 27 września 2020
Sesja II, 10 – 11 października 2020
Sesja III, 24 – 25 października 2020
Sesja IV, 7 – 8 listopada 2020
Sesja V, 21 – 22 listopada 2020
Sesja VI, 5 – 6 grudnia 2020
 Wrocław, Gdańsk, Kraków:
Sesja I, 26 – 27 września 2020
Sesja II, 10 – 11 października 2020
Sesja III, 24 – 25 października 2020
Sesja IV, 7 – 8 listopada 2020
Sesja V, 21 – 22 listopada 2020
Sesja VI, 5 – 6 grudnia 2020
Poznań, Katowice, Łódź, Olsztyn:
Sesja I, 3 – 4 października 2020
Sesja II, 17 – 18 października 2020
Sesja III, 24 – 25 października 2020
Sesja IV, 14 – 15 listopada 2020
Sesja V, 28 – 29 listopada 2020
Sesja VI, 12 – 13 grudnia 2020
  
Cel szkolenia
Współczesny główny księgowy to specjalista, który powinien posiadać rozległą i aktualną wiedzę nie tylko z zakresu rachunkowości finansowej, ale również szeroko rozumianego prawa podatkowego. Otoczenie prawno-podatkowe, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo na rynku wymaga ścisłego połączenia tych dziedzin, a przy tym podlega nieustannym zmianom. Dlatego zagadnienia rachunkowe objęte programem kursu omawiane są szczegółowo z uwzględnieniem podatku dochodowego,  podatku od towarów i usług oraz innych dziedzin prawa. Akcentowane są ostatnie zmiany oraz te planowane w zakresie prawa podatkowego i bilansowego.
Coraz większa liczba podmiotów stosuje bezpośrednio przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub przygotowując pakiety informacyjne dla potrzeb konsolidacji rozwiązania zawarte w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. W związku z tym – dla większości zagadnień omawianych na kursie –  prezentowane są również rozwiązania zawarte w MSR, ze szczególnym akcentem na różnice między polskimi przepisami a rozwiązaniami międzynarodowymi.
Każdy omawiany temat poparty jest licznymi przykładami.

Adresaci szkolenia:
Słuchaczami tego kursu mogą być osoby, które znają podstawowe zagadnienia rachunkowości finansowej oraz przynajmniej w podstawowym zakresie zasady systemu podatkowego,  natomiast chcą swoją wiedzę poszerzyć, uporządkować, uzupełnić i zaktualizować.

Dlaczego warto wybrać kursy w Akademii MDDP >>

Zobacz opinie o przedsięwzięciach Akademii MDDP >>
Program

MODUŁ I

 

RACHUNKOWOŚĆ

 

1. Przedmiot, zakres i zasady rachunkowości:
a) nadrzędne zasady rachunkowości,
b) zasady pomiaru i klasyfikacji informacji w rachunkowości,
c) organizacja rachunkowości jednostki.

 

2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych:
a) zakres podmiotowy jednostek zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych,
b) dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości,
c) dowody księgowe,
d) dziennik,
e) konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
f) zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych.

 

3. Aktywa trwałe:
a) klasyfikacja rzeczowych aktywów trwałych,
b) wycena środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
c) metody amortyzacji,
d) ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – od zakupu do likwidację.

 

4. Środki trwałe w budowie:
a) istota, klasyfikacja i zasady wyceny środków trwałych w budowie,
b) ewidencja środków trwałych w budowie.

 

5. Leasing:
a) leasing finansowy i operacyjny środków trwałych,
b) istota i klasyfikacja leasingu,
c) istota leasingu finansowego i operacyjnego, kryteria klasyfikacji, kalkulacja płatności,
d) ujęcie leasingu w księgach rachunkowych.

 

6. Instrumenty finansowe:
a) pojęcie i kategorie instrumentów finansowych,
b) istota, zasady wyceny i ewidencji aktywów finansowych,
c) istota, zasady wyceny i ewidencji zobowiązań finansowych,
d) definicja i klasyfikacja instrumentów pochodnych,
e) ewidencja instrumentów pochodnych,
f) utrata wartości rzeczowych i finansowych aktywów trwałych.

 

7. Obrót materiałowy i towarowy:
a) pojęcie i klasyfikacja zasobów materialnych i towarów,
b) zasady wyceny przychodów i rozchodów materiałów i towarów,
c) ewidencja odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów i towarów,
d) pomiar materiałów w okresie sprawozdawczym,
e) wycena materiałów na dzień bilansowy, utrata wartości, aktualizacja wartości materiałów,
f) obrót towarowy i jego ujęcie w ewidencji księgowej,
g) obrót towarowy na szczeblu hurtowym i detalicznym,
h) wycena towarów na dzień bilansowy,
i) reklamacja jako przedmiot ujęcia księgowego.

 

8. Rachunek kosztów:
a) pojęcie i klasyfikacja kosztów,
b) podstawowe układy ewidencyjne kosztów,
c) ewidencja kosztów w układzie rodzajowym,
d) ewidencja kosztów w układzie funkcjonalnym,
e) rozliczenie kosztów ujętych w układzie funkcjonalnym,
f) rozliczenie międzyokresowe kosztów czynne i bierne.

 

9. Kalkulacja:
a) istota, przedmiot, rodzaje i metody kalkulacji kosztów,
b) rozliczenie kosztów działalności pomocniczej,
c) rozliczenie kosztów pośrednich,
d) rodzaje kalkulacji kosztów,
e) kalkulacja podziałowa prosta,
f) kalkulacja podziałowa współczynnikowa,
g) kalkulacja podziałowa procesowa,
h) kalkulacja doliczeniowa asortymentowa i zleceniowa,
i) obliczenie kosztu wyrobu gotowego i produkcji niezakończonej w różnych systemach kalkulacji,
j) koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych.

 

10. Rachunkowość zarządcza:
a) potrzeba poznania rachunkowości zarządczej,
b) powiązania między rachunkowością finansową, rachunkowością zarządczą a controllingiem,
c) klasyfikacja kosztów w rachunkowości zarządczej,
d) rachunek kosztów zmiennych, wyodrębnienie kosztów stałych i zmiennych,
e) istota rachunku kosztów zmiennych,
f) rodzaje układów rachunku kosztów zmiennych,
g) istota rachunku kosztów działań,
h) identyfikacja działań i nośników kosztów działań,
i) etapy rachunku kosztów działań,
j) kalkulacja kosztów w rachunku kosztów działań,
k) wykorzystanie informacji pochodzących z rachunkowości zarządczej do podejmowania decyzji krótkoterminowych,
l) analiza progu rentowności dla działalności jednoasortymentowej,
m) analiza progu rentowności dla działalności wieloasortymentowej,
n) strefa bezpieczeństwa,
o) wybór struktury asortymentowej,
p) problemy decyzyjne „kupić czy produkować”.

 

11. Wyroby gotowe:
a) definicja, klasyfikacja i wycena produktów,
b) pomiar produktów w trakcie okresu sprawozdawczego, koszt wytworzenia, cena ewidencyjna, odchylenia od ceny ewidencyjnej,
c) wycena bilansowa produktów, utrata wartości, aktualizacja wartości produktów.

 

12. Kapitały własne:
a) pojęcie, klasyfikacja kapitałów własnych w zależności od formy prawnej jednostki,
b) zasady funkcjonowania kapitałów rezerwowych,
c) prezentacja bilansowa kapitałów własnych.

 

13. Rezerwy:
a) istota, rodzaje i cel tworzenia rezerw w rachunkowości,
b) istota, rodzaje i wycena rezerw na zobowiązania,
c) charakterystyka poszczególnych rodzajów rezerw na zobowiązania (rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, na świadczenia pracownicze i inne),
d) ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń powstałych (ujawnionych) po dniu bilansowym
e) korekta błędu podstawowego,
f) rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach: rozpoczęcie działalności, przekształcenie, postępowanie naprawcze, likwidacja, upadłość.

 

14. Zasady ustalania wyniku finansowego oraz dochodu (straty) na potrzeby księgowe i podatkowe:
a) pojęcie, znaczenie i rodzaje wyniku finansowego,
b) przychody związane z podstawową działalnością operacyjną i koszty ich osiągnięcia,
c) ewidencja pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych,
d) ewidencja kosztów i przychodów finansowych,
e) obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego,
f) ustalenie wyniku finansowego w sposób zgodny z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat,
g) ustalenie wyniku finansowego w sposób zgodny z porównawczym rachunkiem zysków i strat,
h) zmiany stanu produktów oraz obroty wewnętrzne jako niezbędny element porównawczego rachunku zysków i strat,
i) rozliczenie wyniku finansowego,
j) segmentowa formuła ustalenia wyniku finansowego,
k) pojęcie i klasyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów,
l) statystyczne i księgowe sposoby ustalania wyniku finansowego,
m) różnice pomiędzy księgowym a podatkowym ujęciem kosztów i przychodów,
n) ustalenie trwałych i przejściowych różnic pomiędzy wynikiem finansowym księgowy a podatkowym,
o) pojęcie i klasyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów,
p) statystyczne i księgowe sposoby ustalania wyniku finansowego,
q) ustalenie aktywów z tytułu odroczonego podatku,
r) ustalenie rezerw z tytułu odroczonego podatku,
s) wpływ podatku odroczonego w wynik finansowy.

 

15. Sprawozdawczość finansowa:
a) ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych,
b) cechy sprawozdania finansowego,
c) elementy sprawozdania finansowego w zależności od rodzaju podmiotu,
d) bilans jako źródło informacji o sytuacji finansowej jednostki,
e) rachunek zysków i strat jako źródło informacji o dokonaniach jednostki,
f) wprowadzenie i informacja dodatkowa jako uzupełnienie danych z bilansu i rachunku zysków i strat,
g) zestawienie zmian w kapitale własnym jednostki,
h) rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o zmianie sytuacji finansowej jednostki,
i) krajowy standard.

 

16. Rachunek przepływów pieniężnych:
a) ogólne zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych,
b) rodzaje przepływów pieniężnych
c) szczegółowy układ pozycji rachunku przepływów pieniężnych i zasady ustalania ich wartości,
d) rachunek przepływów pieniężnych – analiza przypadku,
e) sporządzenie sprawozdania finansowego jednostki – ćwiczenia,
f) terminy i tryb sporządzania, badania, zatwierdzenia i ogłoszenia sprawozdania finansowego,
g) odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie, badanie i ogłaszanie sprawozdania finansowego.


MODUŁ II
 
PODATKI I PRAWO PODATKOWE


1. Pojęcie, konstrukcja, zasdy  i funkcje podatków.

2. Podatek od towarów i usług (VAT):
a) podstawa prawna,
b) podmiot opodatkowania,
c) przedmiot opodatkowania (WDT, WNT, EXP. IMP),
d) podstawa opodatkowania,
e) stawka podatku,
f) VAT należny i naliczony,
g) ewidencja podatku,
h) pobór podatku.

3. Podatek dochodowy od osób prawnych:
a) podstawa prawna,
b) podmiot i przedmiot opodatkowania,
c) podstawa opodatkowania,
d) stawka podatku,
e) sposób poboru,
f) koszty uzyskania przychodu.

4. Prawa i obowiązki podatnika, zobowiązana i postępowania podatkowe:
a) organy podatkowe,
b) zobowiązanie podatkowe (powstanie i wygaśnięcie),
c) obowiązek podatkowy,
d) odpowiedzialność podatnika za zobowiązanie podatkowe,
e) postępowanie podatkowe,
f) wszczynanie, strony, termin oraz prowadzenie postępowania podatkowego.

5. Wybrane orzeczenia NSA

MODUŁ III

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

1. System ubezpieczeń społecznych:
a) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym,
b) zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstaw ich wymiaru,
c) zasady, tryb i terminy:
d) zasady prowadzenia kont ubezpieczonych oraz kont płatników składek,
e) zasady kontroli wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych,
f) sankcje za niewykonanie obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych.

2. Zasady naliczania składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

3. Zbieg różnych tytułów ubezpieczeń.

4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

5. Lista płac.
Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby:
 - 2490 zł (VAT zw.)

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym - na zakończenie otrzymują Państwo certyfikat księgowy Akademii MDDP – zaświadczający ukończenie kursu.

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, certyfikat.

Certyfikacja zawodu:
istnieje możliwość przystąpienia do nieobowiązkowego egzaminu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji w zawodzie głównego księgowego (kod zawodu 121101). Koszt egzaminu 150 zł za osobę.

 

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.45

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. , 890 28 26
fax (+48 22) 211 20 90, 890 28 30
e-mail: ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl