Akademia rachunkowości

Nazwa szkolenia

Akademia rachunkowści budżetowej - kurs od podstaw (42 h) - kurs dzienny

Terminy
2022-02-14 2022-02-23 Warszawa
Cel szkolenia
Celem kursu jest przedstawienie podstaw z zakresu systemu rachunkowości jednostki budżetowej jako podstawowej formy jednostki sektora finansów publicznych. W systematyczny sposób omówiono wszystkie kluczowe zagadnienia związane z rachunkowością jednostki niezbędne do samodzielnego prowadzenia ewidencji księgowej w pełnym zakresie. Przedstawiono także podstawy sprawozdawczości budżetowej i finansowej jako ostatecznego procesu prezentacji danych zgromadzonych w księgach rachunkowych jednostki budżetowej.

ADRESACI SZKOLENIA:
Kurs adresowany jest do osób rozpoczynających pracę w komórkach finansowo-księgowych jednostek budżetowych oraz osób już pracujących na stanowiskach nie kierowniczych, chcących usystematyzować swoją wiedzę w przedmiocie rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych.
Program

BLOK I

Podstawy rachunkowości budżetowej

1. Jednostka budżetowa jako podstawowa forma organizacyjno-prawna jednostek sektora finansów publicznych – zasady tworzenia, funkcjonowania i likwidacji.
2. Zakres i podstawy prawne powadzenia rachunkowości w jednostce.
3. Zakładowy plan kont – wewnętrzna procedura w jednostce.
4. Zasady prowadzenia ewidencji księgowej:
a) ewidencja operacji gospodarczej w urządzeniach księgowych jednostki – kontach księgowych,
b) zasada podwójnego zapisu w księgach rachunkowych– stała równowaga majątku i źródeł jego pochodzenia.
5. Dowody księgowe – cechy dowodu księgowego, rodzaje dowodów księgowych.
6. Kontrola zarządcza w rachunkowości jednostki - rola kierownika jednostki, głównego księgowego i innych pracowników jednostki.

BLOK II

Ewidencja dochodów budżetowych w jednostce budżetowej

1. Dochody budżetowe:
a) pojęcie dochodów budżetowych (przychody a dochody) – źródła prawna,
b) dochody budżetowe - przypisane i nieprzypisane podział wg rodzaju dowodów księgowych obrazujących operacje gospodarcze,
c) ewidencja na kontach głównych 130/D, 221, 222, 720, 250, 760, 860,
d) ewidencja na kontach pomocniczych - w układzie klasyfikacji dochodów budżetowych, tytułów prawnych, dłużników.
2. Naliczanie odsetek od należności przeterminowanych (wymagalnych).
3. Odpis aktualizujący należności konto 290.
4. Ulgi w należnościach z tytułu dochodów budżetowych, podstawy prawne, zasady stosowania.
5. Kontrola zarządcza w dochodach budżetowych.

BLOK III

Ewidencja wydatków budżetowych w jednostce budżetowej

1. Wydatki budżetowe:
a) pojęcie wydatków budżetowych (wydatki a koszty) – źródła prawa,
b) kwalifikowanie wydatków do właściwych klasyfikacji wydatków budżetowej,
c) paragrafy klasyfikacji budżetowej jako katalogi otwarte i zamknięte.
2. Źródła finansowania wydatków bieżących.
3. Wydatki bieżące – ewidencja księgowa (ujęcie memoriałowe i kasowe).
4. Zaangażowanie wydatków budżetowych – pojęcie zaangażowania prawnego i zaangażowania księgowego -  konta księgowe ewidencji pozabilansowej 998 i 999.
5. Kontrola zarządcza w wydatkach budżetowych.

BLOK IV

Aktywa trwałe w jednostce budżetowej

1. Pojęcie aktywów trwałych – źródła prawa (ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
2. Ewidencji księgowa środków trwałych, zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych/umorzeniowych.
3. Nakłady na modernizację (ulepszenie) środków trwałych a wydatki remontowe – istota problemu.
4. Źródła finansowania aktywów trwałych.
5. Zasady ewidencji analitycznej i szczegółowej aktywów trwałych:
a) obiekt majątkowy – pojęcie, kryteria wyodrębnienia,
b) ewidencja wg klasyfikacji statystycznej KŚT,
c) ewidencja wg miejsc użytkowania, osób odpowiedzialnych.
6. Kontrola zarządcza w aktywach trwałych.

BLOK V

Wynagrodzenia i ZFŚS

1. Wynagrodzenie – podstawy prawne – ogólne Kodeks Pracy i szczególne regulacje prawne w sektorze finansów publicznych.
2. Składniki wynagrodzenia – zasady konstrukcji, podstawowe typy funkcjonujące w sektorze finansów publicznych.
3. Osobowy i bezosobowy fundusz wynagrodzeń.
4. Jednostka budżetowa jako płatnik zaliczki na podatek dochodowy.
5. Rozliczenia z ZUS w jednostce budżetowej.
6. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych – podstawy prawne, zasady tworzenia:
a) odpis podstawowy i zwiększony,
b) odpis fakultatywny dla emerytów i rencistów,
c) pozostałe zwiększenia funduszu (odsetki, darowizny, odpłatności).
7. Rola kierownika jednostki w administrowaniu funduszem, nadzór związków zawodowych w tworzeniu i wydatkowaniu środków funduszu.
8. Regulamin funduszu jako podstawowe narzędzie kształtowania przeznaczenia środków funduszu.
9. Rola i uprawnienia zakładowej komisji socjalnej.
10. Zasady ewidencji księgowej fundusz syntetycznej, analitycznej oraz szczegółowej.

BLOK VI

Sprawozdawczość budżetowa i finansowa jednostki budżetowej

1. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych związanych z gromadzeniem dochodów i ponoszeniem wydatków w jednostce budżetowej – Rb27, Rb 28.
2. Zasady sporządzania sprawozdania budżetowego z wydatków strukturalnych Rb-WSa.
3. Zasady sporządzania sprawozdań z operacji finansowych Rb-N i Rb-Z.
4. Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki na dzień bilansowy:
a) kontrola kompletność ujęcia operacji gospodarczych w księgach rachunkowych danego roku,
b) inwentaryzacja i jej rozliczenie w księgach  rachunkowych danego roku,
c) dokonanie przeksięgowań rocznych.
5. Sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej:
a) bilans,
b) rachunek zysków i strat,
c) zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa 1 osoby w całym kursie: 1750 zł*
Koszt uczestnictwa 1 osoby w wybranym dniu kursu: 390 zł*

* do podanej ceny nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek w wysokości 23%.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN

Godziny zajęć:  9.00 – 15.00

Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25, Warszawa

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (+48 22) 208 28 38, 208 28 26
fax (+48 22) 211 20 90, 890 28 30
ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl
Terminy szczegółowe
Warszawa:
Cz. I, 17-19.11.2021
Cz. II, 24-26.11.2021