Akademia rachunkowości

Nazwa szkolenia

Akademia rachunkowości - kurs z zakresu rachunkowści dla średniozaawansowanych (72 h)- kurs weekendowy

Terminy
2018-05-17 2018-05-25 Szczecin
Prowadzący
Zajęcia prowadzone będą przez zespół wybitnych ekspertów specjalizujących się w problematyce rachunkowej i podatkowej – biegłych rewidentów, doradców podatkowych, prawników oraz przedstawicieli środowiska akademickiego. Wszystkie osoby są doświadczonymi wykładowcami, posiadającymi dużą wiedzę w zakresie omawianych zagadnień, jak również imponującą praktyką  zawodową. Są autorami licznych publikacji z zakresu zagadnień rachunkowych i podatkowych.

Cel szkolenia
Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia zawodu samodzielnego księgowego-bilansisty w jednostkach prowadzących pełną księgowość. Program kursu został opracowany w oparciu o najnowsze zmiany rachunkowo-podatkowe. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładowo-seminaryjnej z dużą ilością przykładów i ćwiczeń praktycznych. Na końcowych zajęciach uczestnicy samodzielnie sporządzają sprawozdanie finansowe.
 
ADRESACI SZKOLENIA:
Kurs adresowany jest przede wszystkim do osób znających podstawowe zasady rachunkowości, nie mniej jednak chcących ugruntować i uzupełnić swoją wiedzę w celu rozpoczęcia pracy w dziale księgowości na samodzielnym stanowisku. Ponadto na kurs zapraszamy osoby, które w przyszłości planują zostać głównym księgowym, nie mniej jednak nie czują się jeszcze na siłach uczestniczyć w kursie na dla osób zaawansowanych (główny księgowy). Uczestnikami kursu mogą być również osoby, które wiedzę zdobywały kilka lub kilkanaście lat temu i powinny ją uaktualnić oraz uzupełnić.

Program

I.    Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.

1.    Podstawowe regulacje prawne dla rachunkowości w Polsce.
2.    Ustawa o rachunkowości a MSR/MSFF.
3.    Dokumentacja opisująca politykę rachunkowości.
4.    Elementy składowe ksiąg rachunkowych.
5.    Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych. 

 
II.    Rzeczowe aktywa obrotowe – zapasy.

1.    Metody wyceny zapasów.
2.    Ewidencja operacji magazynowych.
3.    Ewidencja reklamacji zgłaszanych dostawcom.


III.    Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń oraz innych świadczeń na rzecz pracowników.

1.    Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.
2.    Rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
3.    Pozostałe rozrachunki z pracownikami.
4.    Obowiązki pracodawcy jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.


IV.    Rzeczowe aktywa trwałe.

1.    Metody amortyzacji środków trwałych.
2.    Amortyzacja podatkowa środków trwałych.
3.    Środki trwałe w budowie.


V.    Wartości niematerialne i prawne.

1.    Amortyzacja bilansowa i podatkowa tych składników.
2.    Ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących tych składników.


VI.    Koszty podstawowej działalności operacyjnej.
1.    Układ rodzajowy i kalkulacyjny kosztów.
2.    Warianty ewidencyjne kosztów.
3.    Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
4.    Koszty zakupu i ich rozliczanie.
5.    Kalkulacja kosztów fazy produkcji.


VII.    Przychody podstawowej działalności operacyjnej.  

1.    Koszt wytworzenia sprzedanych produktów.
2.    Ewidencja sprzedaży wyrobów i usług.
3.    Sprzedaż towarów i materiałów.


VIII.    Procedury związane z zamknięciem ksiąg i ustalaniem wyniku  finansowego. 
1.    Aktualizacja wartości należności.
2.    Wycena operacji wyrażonych w walutach obcych.
3.    Tworzenie i rozwiązywanie rezerw w prawie bilansowym i podatkowym. 
4.    Rozliczenia międzyokresowe przychodów – ujęcie w księgach rachunkowych, CIT oraz VAT.
5.    Inwentaryzacja aktywów i pasywów elementem rachunkowości.
6.    Utrata wartości aktywów – odpisy aktualizujące.
7.    Ustalanie wyniku ze sprzedaży w wersji porównawczej i kalkulacyjnej.
8.    Różnice między dochodem podatkowym a wynikiem księgowym.


IX.    Zmiany w kapitałach własnych.
1.    Błędy lat ubiegłych.
2.    Zbycie oraz umorzenie udziałów (akcji) własnych.
3.    Podwyższenie kapitału zakładowego.
4.    Dopłaty do kapitału.


X.    Sprawozdawczość finansowa. 
1.    Układ i zawartość informacyjna bilansu.
2.    Wariant porównawczy i kalkulacyjny rachunku zysków i strat.
3.    Ogólne zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.
4.    Zawartość informacyjna zestawienia zmian w kapitale własnym.
5.    Informacja uzupełniająca do sprawozdania finansowego.
6.    Obowiązki sprawozdawcze podmiotów rachunkowości.


XI.    Sporządzanie rachunku zysków i strat oraz  bilansu w przykładach.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby:
Szczecin - 2100 zł (VAT zw.)


Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, certyfikat.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.45

 

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (+48 22) 208 28 38, 890 28 26
fax (+48 22) 211 20 90, 890 28 30
e-mail: ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl